Svinesund

 

Kart

Svinesund

Krigshistorie, Karl XII

Kommunikasjon, toll,handel